Vad innebär tillgänglighet?

Tillgänglighetsanpassning i projekt är en självklarhet för oss på Arqly. Vi vill att alla människor ska ha samma möjligheter att vistas, leva och bo i den byggda miljön som vi arbetar med. Vi har pratat med Kamil Polivka som är certifierad sakkunnig av tillgänglighet hos oss.

 

  • Vad innebär tillgänglighetsanpassat?

Tillgänglighetsanpassning innebär i princip att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så fullvärdigt liv som möjligt och delta på lika villkor utan att behöva söka hjälp av andra.

 

Om tillgänglighet pratade man redan i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna år 1948. En stor skillnad som skett sedan dess är just att det då betraktades som naturligt att man skulle be om hjälp i vissa avseenden. I våra ögon är detta inte lika villkor. Detta har ändrats då FNs allmänna förklaringar har följts upp med flera konventioner som inkluderar tillgänglighet och jämlikhet i den byggda miljön, och våra byggregler har anpassats efter dessa.

 

  • Varför måste man bygga tillgängligt?

Dels står det i lagstiftningen, dels så vill vi att alla ska kunna delta på lika villkor så långt det är möjligt. Funktionsnedsättningar kan även vara temporära t.ex. efter en trafikolycka eller sjukdom. Utan krav på anpassad tillgänglighet så skulle man t.ex. inte kunna bo kvar i sin lägenhet eller delta i det vardagliga. ALLA kan råka ut för att ha olika funktionsnedsättningar i livet. Även rullator eller barnvagn kan påverka din möjlighet till framkomlighet och rörelseförmåga.

 

  • När måste man bygga tillgängligt?

All nybyggnation ska vara tillgänglig, oberoende av innehåll/funktion. Det gäller både byggnader och utemiljö. Utemiljö har även en separat lagstiftning, och det finns också en egen för allmänna platser. Vid ändringar/ombyggnader/kompletteringar ska tillgängligheten uppfyllas så mycket det går beroende på omfattning, storlek och möjligheter.

 

Undantag gäller inte vid nybyggnation utan endast vid ändringar av byggnader (eller i anslutning till befintliga byggnader/på plats som inte tillåter helanpassning). Undantag får göras endast vid specifika tillfällen som är väl beskrivna i lagstiftningen. Det kan bland annat röra sig om varsamhetskrav, förbud mot förvanskning, särskilt värdefulla byggnader, byggnadens förutsättningar eller ändringens omfattning. Undantag kan också godtas ifall byggnaden ska innehålla en typ av verksamhet som inte tillåter att personer med rörelsenedsättningar deltar i verksamheten. Anpassningarna får heller aldrig medföra risk för människors hälsa/säkerhet.

 

  • Vad gör du i din roll som cert. sakkunnig inom tillgänglighet?

Definitionen säger att vi enl. lagstiftning skulle granska tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga i projekterings och utförandeetapper. Vi granskar handlingar och på begäran skriver vi ett dokument som del av bygglovshandlingarna och vidare för slutsamråd. Detta krävs för att få beviljat bygglov och startbesked. Vid slutet av byggnationen även för slutbevis för att byggnaden ska få tas i bruk.

 

Utöver detta är vi behjälpliga med alla andra frågor som har med funktionsnedsättningar att göra. Både i projekt och befintlig miljö. Det finns flera verksamheter som har mycket högre krav än vad den grundläggande lagstiftningen kräver.

 

  • När behövs ett tillgänglighetsutlåtande?

Oftast behövs utlåtande vid ansökan om bygglov, eller om det exempelvis är inkluderat i kontrollplanen. Ibland krävs det inte om bygglovavdelningen själva gör en granskning. Vidare krävs ofta slututlåtande till slutbevis innan byggnaden får tas i bruk.

 

 

Behöver du hjälp med tillgänglighetsanpassning i ett projekt? Hör av dig till Kamil!

Inred med stil!

ARQLY INREDNING PRESENTERAR: Stilarter Att inreda efter sin personlighet är ett kreativt och givande sätt att skapa ett utrymme som verkligen känns som ditt eget.

Läs mer

Construction Management

Byggprojekt är komplexa och kräver mycket och varierad kompetens. För att göra det enklare, men ändå behålla kontrollen över projektet, kan byggherren använda sig av

Läs mer