Miljö- och hållbarhetspolicy

Koncernen Arqly Sverige AB inbegriper alla typer av byggrelaterade konsulttjänster och arkitektur. I koncernen har vi ett nära och integrerat samarbete vilket skapar bra helhetsprodukter och ett spännande och stimulerande arbetsklimat.


Vårt arbete med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten och finnas med i dialogen med våra anställda, konsulter, kunder och samarbetspartners.

Vi ska begränsa vår miljöpåverkan och vårt klimatavtryck genom att samarbeta med beställare och med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser välja lösningar som är goda ur miljösynpunkt. Vi ska arbeta för att skydda miljön samt förebygga föroreningar som vi kan påverka.


Vår miljöpåverkan genom tjänsteresor och pappersförbrukning ska minskas genom att vi kontinuerligt förbättrar vårt miljöarbete och alltid följer gällande lagkrav inom miljöområdet.