Integritetspolicy

Arqly Sverige AB org.nr: 556599-2251, med dotterbolaget Arqly Dalarna AB org.nr 556687-8285 vilka är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter, förbinder sig att på ett säkert sätt hantera dina personuppgifter och följa gällande dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter vi kan komma att samla in och hur de kan komma att användas.

GDPR

EU:s nya dataskyddslag 2016/679/EC (GDPR) började gälla inom EU den 25 maj och vi har upprättat vår integritetspolicy i enlighet med denna. I denna policy förtydligas hur vi som företag samlar in och behandlar dina personuppgifter samt hur du kan kontakta oss för att ändra eller på annat sätt meddela något om dina personuppgifter till oss.

Rättsliga grunder

Vi behandlar endast dina personuppgifter baserat på rättsliga grunder som kan vara:

Avtal:

Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.

Rättslig förpliktelse:

Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet, exempelvis skattelagstiftning.

Intresseavvägning:

Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Samtycke (i sista hand):

Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifter

Här avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det kan vara:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Yrkestitel

Behandling av personuppgifter

När du kontaktar eller ingår avtal med Arqly sparar vi dina personuppgifter samt uppgifter om eventuella ingångna avtal i syfte att underlätta kontakt, följa upp ärenden samt utföra uppdrag enligt avtal.

Arqly behandlar dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ärendets karaktär. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge.

Arqly kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och Arqly.

Arqly kommer därefter att spara sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringsmaterial.

Hur samlar Arqly in uppgifterna?

 • Genom förfrågningar till oss via e-post
 • Genom kommunikation per e-post i de projekt vi arbetar med
 • Genom upprättande av kundavtal
 • Genom upprättande av leverantörsavtal

Vad använder Arqly personuppgifterna till?

Vi använder endast personuppgifter där vi har rättslig grund till det, till exempel för att

 • svara på frågor eller förfrågningar från dig
 • uppfylla våra kund- eller leverantörsavtal
 • uppfylla våra anställningsavtal
 • kontakta dig med information kring våra tjänster och ev arrangemang

Till vilka lämnar Arqly ut dina personuppgifter?

Vi vidarebefordrar, säljer eller utbyter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Vi kan däremot komma att dela dina personuppgifter med:

 • Andra enheter inom Arqly-koncernen om det behövs för att fullgöra våra uppdrag
 • Externa tjänsteleverantörer som hanterar våra IT-system, s k personuppgiftsbiträden
 • Tredje part när vi är skyldiga till det enligt lag

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter (om så är möjligt ur laglig synpunkt).

Uppdateringar

Denna integritetspolicy kan komma att justeras. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår hemsida arqly.se.

Kontaktuppgifter

Se kontaktuppgifter till respektive företag på vår hemsida arqly.se.