Arbetsmiljöpolicy

Koncernen Arqly Sverige AB inbegriper alla typer av byggrelaterade konsulttjänster och arkitektur. I koncernen har vi ett nära och integrerat samarbete vilket skapar bra helhetsprodukter och ett spännande och stimulerande arbetsklimat.


Verksamheten ska förebygga skador och ohälsa, ständigt förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågor samt eliminera faror och minska arbetsmiljörisker.


Det råder nolltolerans mot narkotiska preparat.


Verksamhetens jämställdhets- och mångfaldsarbete utgår från att alla människor har ett lika värde oavsett kön, ålder, etnisk-, kulturell-, social-, utbildnings-, eller ekonomisk bakgrund, religion, sexuell läggning och fysiska och psykiska funktionsvariationer. Arbetet med jämställdhet och mångfald syftar till att främja alla individers rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.


Vi strävar efter att bedriva vår affärsmässiga verksamhet och främja våra företag/organisationer på ett moraliskt oantastligt sätt enligt god affärssed och inom lagens alla råmärken. När vi ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm på ett relevant sätt (skyddsombud eller chef/VD). Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.


Samtliga anställda ska uppträda professionellt och korrekt samt göra det på ett sätt som bidrar till ett ökat förtroende för affärsverksamheten och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media (även sociala medier).