Val av entreprenadform

Entreprenader

Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

I en utförandeentreprenader ligger större ansvar hos beställaren som ansvarar för projekteringen och att säkerställa att byggnaden får den funktion det är tänkt. Vidare ansvarar entreprenören för utförandet. I en utförandeentreprenad krävs ofta mer arbete och kunskap hos beställaren än vid en totalentreprenad.

I en totalentreprenad däremot så är det entreprenören som ansvarar för både projektering och utförande utifrån beställarens ställda funktionskrav. Här kan beställaren välja hur stor del av projekteringen som ska läggas över på entreprenaden, de kan välja att projektera en del innan projektet lämnas över.

En styrd totalentreprenad kan ses som ett mellanting mellan utförande och totalentreprenad. Här är det fortfarande entreprenören som ansvarar för att den huvudsakliga funktionen uppfylls, men beställaren väljer att styra/specificera en del/delar av entreprenaden. Det kan till exempel handla om en specifik lösning,produkt eller utförande som entreprenören ska använda sig av. Just dessa delars funkton hamnar då under beställarens ansvar, medan helheten och den totala funktionen fortfarande ligger på entreprenören.

Upphandlingsformer

Inte att förväxla med entreprenadformerna finns det även begreppet “upphandlingsformer”. I Sverige finns det två grundläggande upphandlingsformer- Delad entreprenad och Generalentreprenad. Upphandlingsformerna handlar om hur beställaren väljer att fördela ansvaret mellan en eller flera entreprenörer, och förhållandet mellan dessa.

I en delad entreprenad så har beställaren själv handlat upp och har avtal med flera parallella entreprenörer. Dessa blir i förhållande till varandra så kallade sidoentreprenörer och har inga avtal med varandra. Alla upphandlade entreprenörer arbetar sida vid sida och beställaren håller ofta själv i byggledningen. I vissa fall kan beställaren överlåta samordningsansvaret till en av entreprenörerna, så kallad huvudentreprenör.

I en generalentreprenad så har beställaren handlat upp en enskild entreprenad (generalentreprenören) som i sin tur tar in underentreprenörer. Det innebär lite större avlastning för beställaren som bara behöver avtal med en entreprenör, vilken tar allt samordningsansvar under projektet.

En samordnad generalentreprenad så är det beställaren som handlar upp entreprenörer inom olika områden men att en generalentreprenör sedan träder in i beställarens ställe och övertar avtalen. Övriga entreprenörer blir då underentreprenörer till generalentreprenören. Detta kräver att beställaren har kompetens inom avtalsskrivning och gränsdragning mellan de olika entreprenaderna.

Standardbestämmelser

För att förtydliga och fylla ut kontrakt mellan parterna finns standardbestämmelser man kan koppla till avtalet. Dessa är framtagna av BKK, Byggandets Kontraktskommité, och ges ut av Svensk Byggtjänst.

AB 04 används för utförandeentreprenader. Förkortningen står för Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings – och installationsentreprenader, år 2004.

ABT 06 används för totalentreprenader. Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, år 2006.

Till dessa finns även tilläggsvillkor för underentreprenörer, för utförandeentreprenader AB-U 07 och för totalentreprenader ABT-U 07.

Dessa allmänna bestämmelser kan även användas i avtal om upphandlingsformer.

Upphandlingar och avtal kan kännas som en djungel, men vi hjälper gärna till! Här kan du läsa mer om upphandlingar, och hör gärna av dig till någon av våra bygg- och projektledare för att veta mer.

Koncernen växer!

ED Gruppen förvärvar Norrköpingsföretagen SEFAB samt ER Maskinuthyrning. – Att ED-koncernen som Arqly är en del av växer inom entreprenad ser vi mycket positivt på.

Läs mer

Projekt åt Katolska Kyrkan

På Bygg-och Projektledning har vi återkommande uppdrag åt Katolska Kyrkan. Sverige har idag 44 församlingar spridda över landet. Arqly med Fredrik Ideborg i spetsen är

Läs mer