Vad gör en besiktningsman?

En besiktningsman kontrollerar att alla avtalade arbeten har blivit genomförda på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär bland annat att golv har rätt lutning mot golvbrunn eller att det är rätt kulör målad i rätt rum.

Vidare kontrollerar besiktningsmannen att lagar, författningar och förordningar har följts. Dessa kan inte avtalas bort utan måste alltid följas. Det kan till exempel vara att balkongräcke håller rätt höjd för att undvika risk för fall eller att varmvatten från kranen inte överstiger för hög temperatur så det finns risk för brännskador.

Besiktningsgrupp

Vi på Arqly tar ofta på oss ansvaret som huvudbesiktningsman vilken är huvudansvarig för besiktningsgruppen. Besiktningsgruppen består oftast av olika personer med specialkompetens för de olika delar som ingår i entreprenaden. Vanligen är detta Bygg, VS, Vent, El och Styr. Det kan även vara ytterligare personer med specialkompetenser såsom Plåt och Mark.

Objektiv

Det kan vara antingen beställare, entreprenören eller dessa tillsammans som utser en besiktningsman som ska utföra entreprenadbesiktningen. Besiktningsmannens roll är alltid opartisk så att alla parters intressen tillgodoses.

När ska en besiktning ske?

Tidpunkt för start av besiktningsarbetet kan variera väldigt mycket. Med fördel blir besiktningsmannen anlitad i ett tidigt skede för att påbörja så kallade normerande besiktningar. Det kan ske för exempelvis målning, tätskikt, kakel- och klinkersättning. Det kan också vara besiktning av ytor och utrymmen som senare kommer att byggas igen och inte kommer var möjliga att kontrollera senare. Vanligast är dock att besiktningsmannen inblandad när entreprenaden går mot sitt slut. Slutbesiktning bör ske innan byggnationen tas i bruk, annars kan part hävda att påbörjat användande är ett godkännande av entreprenaden.

Vem kallar till en besiktning?

Vanligtvis är det besiktningsmannen som kallar till besiktningen och ser till så ombud är kallade. Ombuden ser senare till att kalla övriga personer som behöver medverka.

Hur går en besiktning till?

Besiktningen börjar med ett förmöte för att gå igenom kontrakt, vilken avtalsform som gäller, vilka parterna är och att dess representanter är behöriga. Vid förmötet kontrolleras även att eventuella myndighetsbesiktningar är utförda av sakkunniga och utlåtande är lämnade.

Under besiktningstillfället protokollför respektive besiktningsman anmärkningarna i en bilaga, besiktningsmannen visar enbart på fel inte hur dessa ska lösas.

Besiktningstillfället avslutas med ett slutmöte där de olika besiktningsmännen informerar om utfallet av deras besiktning och huruvida de har synpunkter på om entreprenaden kan godkännas. Efter detta avgör huvudbesiktningsman om entreprenaden kan godkännas med dagens datum. Om detta ej kan ske ska fortsatt slutbesiktning bestämmas.

I utlåtandet för besiktningsmannen in övriga uppgifter om garantitiden och när garantibesiktning och servicebesök ska utföras. De har med när anmärkningar ska var avhjälpt och när efterbesiktning ska ske.

Vem betalar för en besiktning?

Mest vanliga är att beställare betalar slutbesiktning och entreprenören betalar efterbesiktning.

 

Olika typer av besiktning:

Förbesiktning: För utrymmen och ytor som inte går att kontrollera i senare skede på grund av exempelvis inbyggnad. Det kan även utföras en Normerande Besiktning för att sätta en nivå på arbeten som återkommer i ett stort antal som exempelvis målning eller kakel.

Slutbesiktning: Med syfte att avgöra om entreprenaden kan godkännas eller inte.

Efterbesiktning: Då kontrolleras om anmärkningar i slutbesiktningen är avhjälpta.

Kompletterande Slutbesiktning: Besiktning av delar/funktioner av entreprenaden som inte kunde besiktas vid slutbesiktningen på grund av exempelvis årstid som kylanläggning eller växter under vintertid.

Garantibesiktning: Utförs vid tiden för utgången av garantitid beroende vad som avtalats i entreprenaden, det kan vara oftast vid två år eller fem år.

Särskild Besiktning: Besiktning då tidigare nämnda besiktningar ej är rätt att utföra. Det kan vara efter entreprenadens slut då större fel som beställaren upptäckt eller entreprenadens status i visst avseende.

Överbesiktning: Påkallas av part som inte är nöjd med den besiktning eller den del av besiktning som ligger till grund för påkallandet av ÖB. Det kan vara frågan om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller vems ansvar felen är.

 

 

Hör av dig om du vill ha hjälp med besiktning i ett projekt!

Anders Nyberg kan hjälpa till med entreprenadbesiktningar inom Bygg i Ludvika, Smedjebacken, Borlänge, Falun, Fagersta, Avesta, Mora, Gagnef, Sandviken, Lindesberg, Hallstahammar med omnejd.

 

Per Sandberg och Isak Johansson kan hjälpa till med entreprenadbesiktningar inom Bygg i Linköping, Norrköping, Västervik, Katrineholm, Motala, Mjölby med omnejd.

 

Jörgen Hallin, Rikard Sauter och Fredrik Ideborg kan hjälpa till med entreprenadbesiktningar inom Bygg och El i Stockholm, Nyköping, Örebro med omnejd.

Tellus växer fram!

På första parkett till Maren i centrala Södertälje tornar kv Tellus 5 upp sig. En byggnad som kommer att imponera med sina 16 våningar. Byggnaden

Läs mer