Partnering

Vi på Arqly har stor erfarenhet av att arbeta med partnering / samverkan och vi ser det som en möjlighet att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål.

Vad är partnering?

Partnering är en samarbetsform där vi tillsammans med beställare, övriga konsulter och entreprenör arbeta med projektets bästa i fokus. Det är vi tillsammans i projektet som avgör vad som är viktigt för det specifika projektet. Vi startar gärna partneringsamarbetet redan från vision och arbetar vidare tills projektet blivit verklighet.

Möjligheter och risker

En av fördelarna med partnering är att det ger större möjligheter att ta fram innovativa lösningar- skräddarsydda efter projektet. Partnering ger förutsättningar för ett närmare samarbete med bättre förståelse och bättre kommunikation inom projektgruppen, redan i tidigt skede. Med engagerade aktörer i projektet kan vi gemensamt leverera en bra produkt.

En av riskerna med partnering är ifall utgångsläge och slutmål inte är detaljerat formulerade. Det ställer höga krav på att parterna är kunniga och har ett högt engagemang, för att tidigt kunna förutspå eventuella orsaker till tvister/meningsskiljaktigheter. Det ställer också höga krav på att man dokumenterar och rapporterar på ett tydligt sätt så att inte oklarheter uppstår längs projektets gång.

Ärlighet och öppenhet

En förutsättning för att partnering ska fungera väl är ett öppet och transparent arbetssätt med full insyn för beställaren. Enligt Arqlys Code of Conduct strävar vi efter hög moral och god affärsetik, både mellan medarbetare likväl som med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Vår erfarenhet

På Arqly har vi erfarenhet av och kompetens inom alla faser, från förstudie till detaljprojektering. Vi är bra på att se möjligheter och identifiera risker samt att hitta de bästa vägarna mot det gemensamma slutmålet. Tillsammans med beställare har vi hittat ett otroligt bra tillvägagångssätt för att bibehålla hög arkitektonisk kvalitet och samtidigt hålla nere investeringskostnaden. Tillsammans är vi specialister på att arbeta efter de förutsättningar som finns och lyckas gång på gång med att skapa attraktiv arkitektur med små medel.

Vi kan hjälpa er att skriva kontrakt för partnering där vi säkerställer att arbetet sker med projektets bästa i fokus och där vi identifierar och reglerar incitament och risker.

Krav på beställare

För att uppnå ett bra samarbete har vi på Arqly krav och förväntan på beställaren på samma sätt som de ställer krav på oss. Det handlar bland annat om att man har kompentens och engagemang för att utföra ett samverkansprojekt där alla parter är transparanta med varandra. Det är ett måste för att få ett effektivt och bra projekt. Vi arbetar löpande med kostnadsuppskattningar och priser för att få bra beslutsunderlag för vad som passar de ekonomiska ramarna. Detta istället för att omvärdera val i ett senare skede som tar extra arbetstid. Likväl är det viktigt att alla val dokumenteras i en beslutslogg så att det går att följa. För oss är det av yttersta vikt att vara lyhörda, prestigelösa och engagerade och det förväntar vi oss också av de övriga i projektgruppen.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Partnering? Hör av dig till Marie Westerholm!

Inred med stil!

ARQLY INREDNING PRESENTERAR: Stilarter Att inreda efter sin personlighet är ett kreativt och givande sätt att skapa ett utrymme som verkligen känns som ditt eget.

Läs mer

Construction Management

Byggprojekt är komplexa och kräver mycket och varierad kompetens. För att göra det enklare, men ändå behålla kontrollen över projektet, kan byggherren använda sig av

Läs mer