Kulla Hills vann tävlingen Klockartorpet 1:1!

Vi har tillsammans med Nordic Care vunnit marktilldelningstävlingen för Klockaretorpet 1:1, Sandtorp. Uppdraget var att ta fram ett flerbostadshus i trä med stort fokus på social, ekonomisk samt ekologisk hållbarhet. Bostäderna och dess utemiljö skulle vara av hög kvalitet med särskilt fokus på barn och ungdomar.

 

Det var tio olika anbud med i tävlingen och vårt förslag Kulla Hills var det vinnande anbudet. Motivering till vinsten:

”Deras förslag innebär en fin och samlad gårdsmiljö med en intressant och varierad arkitektur. Förslaget införlivar träddungen i söder i gården på ett elegant sätt och kullen bjuder på ett udda, men intressant möte med gaturummet mellan huskropparna i väster. Parkeringslösningen under delar av gården skapar kvaliteter för de boende.”

Kullen. Visualisering: 3D House

 

Det vinnande förslaget är en tolkning av hur kvartersstaden möter trädgårdsstaden. Lokalgatan är definierad av raka byggnadskroppar med små indrag med plats för träd som markerar de gemensamma entréerna. Bostäderna och gården är lekfullt gestaltade för olika aktiviteter. Bland annat finns en lätt nedsänkt basketbollplan som kan samla upp dagvatten vilket i sin tur leds i öppna betongkanaler till gårdens ’rain gardens’ där det fördröjs innan det leds vidare ut till det kommunala dagvattennätet. I vanliga fall, när det inte är skyfall, kan dessa betongkanaler användas för skating eller liknande aktiviteter. Bostädernas uteplatser eller balkonger kompletteras i vissa fall med nät där man kan komma undan för att läsa, klättra eller annan lek.

Generösa townhouses och lägenheter på Klockaretorpet 1:1 bidrar till en blandad bebyggelse i området. I nordöst bidrar förslaget till gröna kvartersgator tillsammans med omgivande ny bostadsbebyggelse. Gatan blir väldigt livlig och rik med flera privata entréer och uteplatser utöver de gemensamma ingångarna till gården eller trapphus. Mot Hjalmar Brantings gata avskärmas tomten med en befintlig hög och vacker trädridå som får bli en del av den gröna bostadsgården. Väster om tomten har en mer urban karaktär med spårväg och entrétorget till Borgen. Denna tomtkant får gemensamma eller allmänna funktioner i bottenplan. Kommer man från spårvagnshållplatsen på Folkborgsvägen möts man av bostadsgården som väller ut på gatan och skapar en entré till gården i form av en böljande grön kulle.

Norra fasaden.

 

Bostadsgården har maximerats genom att ta upp den befintliga höjdskillnaden på tomten och lägga parkeringar under mark. Detta gör att gården kan ägnas åt grönska, odling, lek och sport. Två befintliga träddungarna behålls och utgör en del av ’rain gardens’. Dessa ska också röjas på sly så de kan användas för kurragömma, kojbygge, klättring eller annan spontan trädaktivitet. Det finns även mjuka och hårda ytor för spontanlek eller samlingar, grillplatser, odlingslotter och pallkragar, och som tidigare nämnt, basket och skate. Utöver den gemensamma gården och takterrasserna har alla bostäder någon form av privat uteplats, antingen i markplan eller i form av balkong eller takterrass. Vissa bostäder har ett par olika uteplatser i olika lägen, och vissa bostäder har även ett nät som man kan hänga i.

Bostadsgården. Visualisering: 3D House

 

Bostäderna i sig varierar både i storlek och typologi. Det finns townhouses i tre och fyra våningar, staplade townhouses i två plan, så väl som mindre lägenheter. Om man trivs i området ska man förhoppningsvis kunna stanna, även när levnadsförhållandena förändras.

Fasad mot torget. Visualisering: 3D House

 

Vill du veta mer om projektet eller är intresserad av att ta hjälp av oss i en marktilldelningstävling? Hör av dig, vi är nyfikna på din vision!

 

 

Tellus växer fram!

På första parkett till Maren i centrala Södertälje tornar kv Tellus 5 upp sig. En byggnad som kommer att imponera med sina 16 våningar. Byggnaden

Läs mer