Framtidens innovativa boende #1

Arqly tillsammans med ED Gruppen & Självförsörjande hus Holding AB har gått vidare som ett av fem designteam i prekvalificeringen för marktilldelning Framtidens innovativa boende #1  för kvarteret Amfiteatern inom Björkalund, Norrköping kommun. 

 

Björkalund
Stadsdelen Björkalund växer fram söder om Vrinnevisjukhuset och kommer att omfatta omkring 1000 bostäder, som byggs kvartersvis under ett antal år. Den övergripande stadsbyggnadsidén är att skapa förutsättningar för bostäder av olika karaktär som anpassas väl till landskapet och som har en naturlig koppling mot staden genom den huvudgata som binder samman området. Tävlingsuppgiften går ut på att gestalta bostadshus inklusive bostadskomplement och gårdar för sociala aktiviteter i Björkalund. 

 

Designteam
Arqlys designteam består av Henrik Eklund (ED Gruppen) som representant från byggherren, Erik Olsson (Självförsörjande hus Holding AB), Magnus Holmgren (Arqly) Ansvarig arkitekt och Expert klimatdeklaration, Sandra Rhodin (Arqly) Ansvarig landskapsarkitekt och Fredrik Karlsson (Sweco) Ansvarig expert energiberäkningar. 

 

Tävlingsidé
Vår avsikt är att Framtidens innovativa boende #1 ska locka en bred målgrupp som förenas i sin vilja och nyfikenhet att leva och verka hållbart. Vår ambition är att underlätta för Norrköpingsborna att välja ett livslångt hållbart boende. 

Björkalund ger med sin närhet till staden och naturen mycket goda förutsättningar att stödja en hållbar livsstil. Kvarterets placering i Björkalund och planbestämmelserna för intilliggande kvarter ger oss unika förutsättningar att skapa ett livslångt boende med möjlighet att bo kvar genom livets alla skeden.  Här är vår avsikt att dra nytta av naturens ekosystemtjänster och närheten till stadens liv, service och utbud. Vi utvecklar och förvaltar dessa kvaliteter genom följande strategier: 

  • Skapa ett livslångt boende med möjlighet att bo genom livets alla skeden 
  • Utveckla generösa och attraktiva allmänna utrymmen där integration mellan boende, förenings- och näringsliv kan ske 
  • Skapa en hög självförsörjningsgrad genom hushållning av vatten, energi, odling och olika delningstjänster. 
  • Erbjuda väl gestaltade hus med möjlighet att knyta an till omgivande miljöer och skapa trygga stadsrum 
  • Knyta an till omgivande karaktär och stadsmiljö genom att anpassa bebyggelseskalan efter omgivningen, och variera typologierna för att attrahera och erbjuda flera målgrupper ett överkomligt och attraktivt hållbart boende. 

Nu går tävlingen in i steg 2 där vi tillsammans med fyra andra team kommer ta fram ett var sitt tävlingsförslag. Tävlingsuppgiften går ut på att gestalta bostadshus inklusive bostadskomplement och gårdar för sociala aktiviteter i Björkalund. 

Skulle du vara intresserad av att vara med i en markanvisningstävling tillsammans med Arqly? Kontakta Julia Svärd så berättar vi mer om hur ett upplägg skulle kunna se ut.  

 

Bilden tillhör ej marktilldelningstävlingen utan är en referensbild från projektet Kv Munken åt Riksbyggen. 

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer