Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Vi vill med gestaltningen tydligt knyta an till det industriarv och dess tegelarkitektur som är kännetecknande för Norrköpings innerstad och låta detta bli ett modernt tillskott till staden.

Munken 23 och 24

I Inre Hamnen i Norrköping har Arqly ritat två nya bostadskvarter, Munken 23 & 24. Ambitionen har varit att skapa en varierad bebyggelse i en ändå sammanhållen gestaltning. För att uppnå detta har vi använt ett antal gemensamma gestaltningsgrepp för både Munken 24 och 23. Vi vill med gestaltningen tydligt knyta an till det industriarv och dess tegelarkitektur som är kännetecknande för Norrköpings innerstad och låta detta bli ett modernt tillskott till staden.

Kvarterens uppbyggnad
Där Saltängsgatan korsar Jungfrugatan återfinns kv Munken 24. I sydväst markeras kvarteret genom att hörnet i ovan nämnda korsning utformas som ett torn. Tornkaraktären förstärks av intilliggande byggnadsdelars utformning. Kvarteret är uppdelat i fyra tydliga volymer: Loftgångs- och tornhuset, Skifferhuset, Tegelhuset och Tegelkasernen. Samtliga delar har sina egna karaktärsdrag men binds samman genom entréutformningar, smidesdetaljer, regelbunden fönstersättning och omsorgen om detaljer. Vid tre av kvarterets hörn finns lokaler för olika typer av verksamheter. All parkering av bilar och cyklar löses i ett garage som nås från Slottsgatan. Det frigör maximalt med yta för en rekreativ bostadsgård.
Kvarteret Munken 23 delar den lugnare, intimare Munkgatan med Munken 24. Denna gata blir som en förlängning av gården för de som har entréer mot den. Kvarteret är uppdelat i tre tydliga delar som vänder sig till olika kundkategorier. “Steg 1”, med mindre lägenheter för förstagångsköpare, “Familjedelen”, med större bostäder till familjer och “Bonum” med lägenheter utformade för att vara särskilt attraktiva för 55+. Likt Munken 24 löses fastighetens hela parkeringsbehov i ett garage som nås via nedfart från Varvsgatan

Kulör, materialitet och gestaltning
Tegel, skärmtegel, corténstål och träpanel är de material vi valt att arbeta med. Livfulla fasader med variation skapas med små grepp. För det första har de tegelsorter som valts färgskiftningar som ger liv. För det andra används kulören på tegelfogen för att skapa upplevd variation i färg och form. Ett exempel på detta är att tvärgående band skapas genom att variera kulör på tegelfogen. Ett tredje grepp för att skapa variation är att låta delar av tegelförbandet skjuta ut för att skapa 3D-verkan, reliefer, på fasader med färre öppningar. Ytterligare gestaltningsgrepp som är gemensamt för byggnaderna i kvarteret är mötet mellan fönster och fasad. Det förstärks genom en plåtram som råder utanför fasadmaterialet. Samtliga bostadshusentréer har en likartad utformning. En ram av corténstål löper runt öppningen och råder utanför fasaden. Cortén används även på fasad för att binda ihop ytterligare dörrpartier i anslutning till entréerna. Lösningen är en detalj som skapar karaktär och bidrar med variation genom skuggverkan över dagen.

 

Innergård gestaltningsidé
Gården utformas som ett rekreativt rum avsett att skapa trivsel och samhörighet för de boende i kvarteret. Utformningen är storskalig med stora sammanhängande ytor för att ge ett balanserat intryck tillsammans med de omgivande byggnadsvolymerna. Målet har varit att skapa ett gårdsrum som upplevs grönt och lummigt. Gångstråk har förlagts för att skapa gena vägar till omkringliggande målpunkter i Inre hamnen och Resecentrum. Då all cykelparkering inryms i garaget har gårdarnas gestaltning utformats med rekreation, samvaro och lek i fokus. Den norra gårdsdelen rymmer en aktiv zon med en upphöjd träterrass som har placerats i det läge med flest soltimmar. Terrassen överbygger och tar till vara på yta som krävs för frihöjd för garagenedfarten. I den aktiva zonen ingår även en torg- och en lekyta. Den södra delen som under stora delar av året har naturlig skugga utformas som en lugnare zon. Ytan utan gårdsbjälklag har utnyttjats för att skapa en trädlund. Marken moduleras för att skapa en intressant miljö med rumskänsla. I gläntan kan man lägga sig ner på en sittskulptur i trä och betrakta himlen eller föra ett lågmält samtal med vänner.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person