Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Brukeriet ger återbruk ett arkitektoniskt uttryck i centrum av Folkungavallen. En gestaltning och ett koncept som ämnar lyfta fram de
självklara och vardagliga funktionerna i ett boende och göra dem riktigt
bra.

Markanvisningstävling Folkungavallen

Brukeriet ger återbruk ett arkitektoniskt uttryck i centrum av Folkungavallen. En gestaltning och ett koncept som ämnar lyfta fram de självklara och vardagliga funktionerna i ett boende och göra dem riktigt bra. Och samtidigt låta dessa bli kittet som skapar förutsättningar för en integrerad och social gemenskap i byggnaden och driva framväxten av en levande stadsdel.

Brukeriets koncept bygger på att möjliggöra en hållbar byggnation och en resurssnållivsstil. För oss innebär det att ”hyra litet men bo stort”. Konkret kan detta uttryckas i tre teman som går igen i både gestaltning och organisation av byggnad och utemiljö. ”Återbruk”, ”Vardagen” och ”Tillsammans”.

En av de största vinningarna vi kan göra ur ett miljöperspektiv är att återbruka och återvinna material som redan har utvunnits och förädlats. Därför har vi låtit gestaltningen manifestera ett uttryck som gör det enkelt att integrera återanvända material helt eller delvis så som de är idag. Återbruk är också ett starkt tema i sättet som vi har valt att fylla projektet med funktioner och innehåll. Dels skapar vi förutsättningar för delningsekonomi mellan de boende och omgivningen, dels skapar vi gemensamma utrymmen med funktioner som delas av Brukeriets invånare. Precis som byggnadens återvunna material är en del av gaturummet, lyfts livet kring dessa funktioner fram på utvalda platser längs med trottoaren.

Här kuggar också nästa tema in. Tillsammans. De gemensamma funktionerna skapas för att fler ska kunna dra nytta av färre prylar tillsammans. Något som också blir grunden till en social gemenskap, därför vill vi inte bara att funktionerna ska finnas, utan de ska vara inbjudande och utformade för att vistas och samsas kring. För att de verkligen ska nyttjas har vi valt att satsa på vardagliga funktioner. Funktioner som inte alls ryms i en kompakt lägenhet eller som kan bli extra bra eller extra trevliga i ett större sammanhang i närheten av andra. Här ska du kunna skapa och reparera, odla, träna och utföra hushållssysslor. Hålla en tillställning och umgås. Du kan också sköta din cykel eller hitta en plats att arbeta nära hemmet. Och så klart bejaka den hållbara livsstilen genom att nyttja husets pryldelarhörnor.

En levande byggnad
Vart man än möter byggnaden finns det något av intresse. I fonden av torget dras blicken till den inbjudande och öppet utformade lokalen i den resliga byggnadens bas. På caféet serveras rätter baserade på räddade råvaror och hållbara livsmedel. Längs Snickaregatan gör sig boendekonceptet påmint och erbjuder inblickar till livet i Brukeriets mest aktiva delar. En mindre lokal huserar en florist som delar av året har chansen att erbjuda ett begränsat sortiment från den lilla ängsplanteringen på gården. Allra längst söder ut, på gaveln mot promenadstråket återfinns Brukeriets huvudentré där de hållbara koncepten verkligen får synas utåt. Här finns arbetsplatser att boka med utblick mot gatan, lådcyklarna står redo för att användas, allt tätt sammanlänkat med den gemensamma ytan för odling i källarplanet. Gården är den sista pusselbiten. En liten kompakt gård med mycket innehåll som uppmuntrar till aktivitet och utevistelse i en rekreativ miljö. Tillsammans skapar dessa inslag en variation av intryck och en bottenvåning som lever under hela dygnet. Byggnadens två bostadsentréer har ett öppet förhållande till källarplanet genom generösa bjälklagsöppningar. Dessa för ner ljus i lokalerna vilket är en förutsättning för att utrymmet ska vara attraktivt att vistas i. De är också en avgörande aspekt för den sociala kontakten, som uppstår direkt innanför entrédörren. Här har vi också valt att skapa ett stort vardagsrum för alla i byggnaden. Det är en plats för aktiviteter, hushållssysslor och umgänge men framför allt en möjlighet till att leva en hållbar livsstil. Och såklart ett efterlängtat komplement till den kompakta bostaden. Intill entrén mitt på byggnaden återfinns aktivitetszonen. Den är tänkt som en öppen yta som kan nyttjas till allt möjligt. Gruppövningar, klättring, filmvisning eller varför inte spänna upp ett nät mitt i rumsvolymen för ett frihängande häng i entrén. Aktivitetszonen samlar de intensiva utrymmena med cykelparkeringen, verkstad och ateljé. I andra änden av byggnaden ansluter odlingsverkstaden till det södra entrérummet. Karaktären är lugnare här intill den moderna tvättloungen och det stora gemensamma köket. En plats för hushållssysslor som kan kombineras med umgänge eller en avkopplande stund på gården. Eller med arbete och studier i ett av de bokningsbara arbetsrummen. Eftersom den gemensamma lokalen är en stor sammanhängande yta är det enkelt att över tid ställa om innehållet efter behov som uppstår eller förändras.

Återbruk i gestaltningen
Gestaltningen tar avstamp i läget mot torget framför simhallen och den smala byggrätten. Genom att ge byggnaden en gavelspets samtidigt som den volym- och materialmässigt delas in i en gavelfasad och länkbyggnad förstärks vertikaliteten för att ge byggnaden en smäcker lätthet i uttrycket. Det blir med sin utformning ett tydligt hörn och avslut på kvarteret och en inbjudande fond mot torget med den öppet utformade lokalen i markplan. Återbrukstemat har format karaktären för byggnaden vilket ger ett vackert fasadmotiv mot torget där återbrukat tegel ramas in. Avsikten är att utforma teglet i en gradient med mörkare stenar i nederkant för att successivt bli allt ljusare mot spetsen. Det blir en naturlig förstärkning av den vertikalitet vi vill uppnå för gaveln men är dessutom ett vackert grepp för att kunna nyttja flera små återbrukade partier som blandas in tegelfasaden. Det återbrukade teglet återkommer på gaveln mot gården och används även för att dela in den sammanhängande byggrätten i två distinkta enheter vilket ger volymerna behagliga proportioner. Byggnadens långsidor förses med en klimatsmart, ljuspigmenterad betong i högkvalitativ finish som accentueras med guldoxiderade partier. Taket förses med plåttäckning i ljus kulör som går i ton med fasaden. Ljusa fasader och tak bidrar till att sänka temperaturen i staden genom att mindre värme absorberas. På samma sätt bidrar grönskan som klättrar på fasadens vajrar till det lokala mikroklimatet och blir en fin kontrast mot betongen.

Teknik och smarta lösningar
I konceptet ingår flera beståndsdelar som skapar förutsättningar för att de boende och även den närmast omgivande staden kan leva en hållbar livsstil. I den gemensamma lokalen finns särskilt utformade områden för exempelvis kläder, media, redskap, verktyg och maskiner som kan bokas digitalt, precis som flera av byggnadens gemensamma funktioner. Smarta skåp finns i ”Brukeriets” entrérum för möjligheten att ta emot leveranser av varor och kylda livsmedel. De kan också användas för att skicka leveranser eller för att underlätta överlämning av second-hand-varor mellan privatpersoner som har olika schema. Förutom ett stort fokus på hållbara val genom återbruk, samnyttjande och social gemenskap förses byggnaden med en hel del annan teknik som understödjer en hållbar livsstil. Det kommer installeras solceller på taket för produktion av energi. Vattenuppsamling utformas på gården för eget bruk i trädgården. Klimatskalet utformas klimatsmart och värme och vatten återvinns. Grön el används i fastigheten och vi använder system för att åskådliggöra energi och vattenförbrukning för de boende. Alla bostäder förses med en huvudströmbrytare i lägenhetsentrén för att lätt kunna stänga av elförbrukningen vid frånvaro. Sophantering ska vara enkelt, lättillgängligt och fräscht. Genom att satsa på sopsug finns det möjlighet att flytta ut det mesta av flödet till gården. Sopnedkast integrerade i gårdsmiljön med taggstyrning skapar en tilltalande upplevelse kring sophanteringen. Med fördel kan flera byggherrar samsas om ett gemensamt system. I lägenheten ligger fokus på ett bra system för mellanlagring av samtliga fraktioner som gör det lätt att lagra och transportera avfall till sopsug eller miljörum.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person