Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Lotorp Förskolegård har utformats med fokus på naturlek och för främja barnens fysiska utveckling, upptäckarglädje samt stötta den pedagogiska verksamheten.

Lotorp Förskola

Lotorp Förskolegård har, i nära samarbete med verksamheten och beställaren, utformats med fokus på naturlek, för att ta tillvara på platsens befintliga värden, samt för främja barnens fysiska utveckling, upptäckarglädje och stötta den pedagogiska verksamheten.

En ny förskola med fyra avdelningar för totalt 120 barn ska uppföras på samma plats som tidigare nerbrunnen förskola stod på. Uppdraget har utförts i nära samarbete med beställare och verksamhet och omfattar framtagande av förslagsskiss och projektering av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

Gårdsmiljön har utformats utifrån befintlig terräng och tillvaratagande av de värden som finns på platsen. I gestaltningen av gården har fokus legat på naturlek med avsikt att främja barns fysiska utveckling, upptäckarglädje samt stötta den pedagogiska verksamheten.

Två utmaningar som hanterades i projektet var tillgänglighetsanpassning utifrån befintliga nivåskillnader samt problem med dränering och avledning av dagvatten. Med den nya gårdsutformningen blir i stort sett hela gården tillgänglig och lekelement har anpassats för att vara inkluderande. I gestaltningen finns även smarta lösningar som leder och omhändertar dagvatten så att funktionen på gården upprätthålls även vid och efter kraftiga regnoväder. Oavsett årstid erbjuder gården möjlighet till utevistelse i så väl sol som skugga.

Växtmaterialet har valts utifrån barns naturliga nyfikenhet och vilja att upptäcka naturen. Det har baserats på inhemska arter som lockar insekter och fjärilar, har material som kan användas till pyssel eller hantverk, demonstrerar årstiderna med sina fysiska attribut samt är ätbara eller icke-farliga, allergena. En liten guidebok för att bistå pedagogerna med växternas egenskaper och undervisningsmöjligheter är under sammanställning.

Illustrationsplan

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person