Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

En av de bärande idéerna i förslaget är flexibilitet. Något som återspeglar sig i allt ifrån byggnadernas modulsystem och möjligheten att anpassa fasadmaterial till föränderligheten i planlösningarna.

Ankan Marktilldelningstävling

Arqly har tagit fram ett tävlingsförslag för nya bostäder i Inre Hamnen, Norrköping. Genom att kombinera en överkomlig hyra med en väl avvägd och genomtänkt design, svarar bostäderna i vårt förslag mot en mångfald av boendebehov.

Arkitektoniska kvaliteter och bärande idéer bakom gestaltningen av förslaget 

PekingAnkan, mottot för förslaget. En lek med kvartersnamnet och det folkliga namnet för vår stad. Tanken var att erbjuda ett kvarter som är just det, folkligt. Ett kvarter som ska passa många där ens boende kan anpassas om ens livssituation ändras med flexibla planlösningar. En av de bärande delarna i vårt koncept är en stramt hållen stomme av prefabricerad, genomfärgad betong i tre olika kulörer. Mot gatan får markvåningen en stomme av svart betong medan övriga våningar får en mörkgrå, borstad yta. Stommodulerna in mot gården blir som kontrast ljust, ljust grå. Stramheten i stommen skapar en ram som kan fyllas med mer varierat innehåll som kan tillåtas spreta mer..
Ytterligare en grundläggande idé är de sociala mötesplatserna, både ute och inne. Byggnadskropparnas placering runt den gemensamma innergården skapar en trygg och samlad plats för umgänge. De genomgående trapphusen gör det enkelt att ta sig ut på innergården och trappgradängerna skapar en social mötesplats mellan gaturummet och innergården. I byggnaden möjliggörs sociala kvadratmeter i form av till exempel cykelverkstad, gemensam tvättstuga och co-working-ytor. 

En annan grundsten i gestaltningen är lokala resurser. På takterrasserna finns möjlighet att uppföra växthus som förlänger säsongen både för odling och sociala möten ”i det gröna”. Takvatten samlas upp och kan användas både för bevattning och till husets system. Även återbruk av material spelar en central roll i projektet, och materialval anpassas till viss del efter vad som finns tillgängligt. Genom att material från byggnation och etablering återbrukas i utemiljön skapas också ett samspel mellan ute och inne och en visuellt sammanhållande effekt. Både byggnad och innergård gestaltas med influenser från den marina miljön, tillsammans med det gestaltningsprogram som kommunen tagit fram. På så sätt knyter de an och tar vara på genius loci. 

I grundutförandet kommer boendetyperna bestå av 26 stycken 1RoK, 33 stycken 2RoK, 13 stycken 3RoK, 12 st 4 ROK samt 19 st etagelägenheter på 4RoK. 

Innovationer i förslaget 

Återbrukstänket går igenom i hela processen. Huskropparna baseras på moduler som enkelt kan anpassas och återbrukas. Stommen består av ett produktionseffektivt, klimatsmart och demonterbart stomsystem i betong. Utfackningsväggarna i fasad mellan den bärande konstruktionen kläs med återbrukat fasadmaterial så som tegel, närproducerad träpanel, plåt eller beroende på vad som finns att tillgå på marknaden. Genom att nyttja pelarlaster och mindre spännvidder minskar vi betongens dimensioner och mängd. Vi jobbar även med åtgärder där vi minskar mängden cement i betongreceptet och genom tillverkning i fabrik får vi en banbrytande och klimatsmart produkt med hög kvalitet och lång livslängd. Återbrukat byggmaterial är även tänkt att nyttjas till fasta innerväggar, takmaterial, innerdörrar i omfattning beroende på tillgång på marknaden. För ökad flexibilitet inom boendet att anpassa i takt med att livet ändras använder vi oss av Juunoo-väggar som enklare än traditionella väggar kan byggas/demonteras. De mindre lägenheterna är även tänkt att hyras ut med både fast och lös inredning bestående av återbrukat material. 

På innergården är ambitionen att så många komponenter som möjligt ska komma från spill och återbruk. Dagvattentas i största möjliga mån om hand för lokala behov så som bevattning av gården eller avspolning av cyklar. 

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person